JOIN US ON FACEBOOK | FOLLOW US ON TWITTER

IMPORTANT

vaYa- 2018–19 vaaiYa-k Ahovaala Jaovaa maaTo AhIMyaa klaIk krao.

IMPORTANT

વિદ્યાર્થીઓ ના સન્માન સભારંભ - 2018 નુ ફોર્મ ડોઉનલોડ કરવા અહીંયા ક્લિક કરો

Constitution

હાલાઈ મેમણ મોટી જમાત, બન્ધારણ

JmaaAtanaa drok saByaaonao AokJ plaoTfaoma- par Aoki~ata krI, AapasamaaM Aoktaa saMpa, sahkar Anao samaaJ ]nnataInaI Baavanaa taomaJ Baa[caarao vaQao tao maaTo Sakya Aovaa drok pa`yatnaao krvaa.

Read more

સામાજીક રીત રીવાજો અને આયોજન

sagaa[ , SaadI, Jkata –fItara, DaonaoSana, ko`DIT saaosaayaTI , gaRh]Qaaoga , dInaI Anao dunyavaItaaAlaIma , maaota maOyata , garIba maomaNa kuTuMbaao maaTo vasaahta yaaoJnaa

Read morepa`gataISaIla samaaJnaI sqaapanaa maaTo saMgaZna, sahyaaoga, sadBaavanaa Anao AoktaanaI BaavanaaqaI sana 1952maa halaa[ maomaNa maaoTI JmaaAtanaI sqaapanaa tatkalaIna vaDIlaaonaI AagaovaanaI hoZLa Jnaaba mahu-ma AlaImaaohMmad AmaIBaa[ SaoZnaa pa`mauKa sqaanao qa[ htaI.

Key People of the Organization

 • 1sharifbhai

  Sharif Bhai Memon


  President

  Sharif Bhai Memon
  President
 • 2latifbhai

  Latif Bhai Noorani


  Vice President

  Latif Bhai Noorani
  Vice President
 • 3sattarbhai

  Sattarbhai Lohiya


  Vice President

  Sattar Bhai Lohiya
  Vice President
 • 4hamidbhai

  Hamid Bhai Paancha


  Hon'ble General Secretary

  Hamid Bhai Paancha
  Hon'ble General Secretary
 • 5ayaazbhai

  Ayaazbhai Khimani


  Hon'ble Joint Secretary

  Ayaazbhai Khimani
  Hon'ble Joint Secretary
 • Handdrawn

  Kadarbhai Aarbiyani


  Hon'ble Joint Secretary

  Kadarbhai Aarbiyani
  Hon'ble Joint Secretary
 • Style Variations

  Hanifbhai Alana


  Hon'ble Treasurer

  Hanifbhai Alana
  Hon'ble Treasurer
 • Warp7

  Razakbhai Pariyani


  Chairman Faisla Committee

  Razakbhai Pariyani
  Chairman Faisla Committee
 • Warp7

  Arifbhai Pancha


  Chairman Education Committee

  Arifbhai Pancha
  Chairman Education Committee
 • Warp7

  Salimbhai Moosani


  Chairman Sports Committee

  Salimbhai Moosani
  Chairman Sports Committee
 • Warp7

  Ibrahimbhai Patel


  Chairman - Health Committee

  Ibrahimbhai Patel
  Chairman - Health Committee
 • Warp7

  Majidbhai Nurani


  Chaiman - Fund Raising Committee

  Majidbhai Nurani
  Chaiman - Fund Raising Committee
 • Warp7

  Sohil Surti


  Chairman - Office Admin Committee

  Sohil Surti
  Chairman - Office Admin Committee
 • Warp7

  Anvarbhai Musani


  Chairman - Financial Aid Committee

  Anvarbhai Musani
  Chairman - Financial Aid Committee

Get in touch


Telephone. + 91 - 79 - 25320010
Location. 23, Raksha Park
DaniLimda, Opp Cen W/Hse
Ahmedabad-380022
India
JOIN US ON FACEBOOK
FOLLOW US ON TWITTER
Email us