JOIN US ON FACEBOOK | FOLLOW US ON TWITTERહાલાઈ મેમણ મોટી જમાત
જમાલપુર ચક્લા, અમદાવાદ 01

બન્ધારણ

klama ³1´ saMsqaanau naama :
halaa[ maomaNa maaoTI JmaaAta rhoSao.

klama ³2´ sqaLa  :
13 rxaapaak- saaosaayaTI, daNaIlaImaDa, Amadavaad.

klama ³3´ BaaYaa :
Aa saMsqaanaI sa<aavaar BaaYaa gauJrataI rhoSao.

klama ³4´ ihsaabaI vaYa- :
Aa saMsqaanau ihsaaabaI vaYa- naaNaaMkIya vaYa- mauJba AoTlao ko paholaI Aopa`Ila qaI 31maI
maaca- pa`maaNao ihsaaba raKavaamaaM AavaSao.

klama ³5´ saMsqaanaa ]_oSaao Anao hotauAao:
³A´  JmaaAtanaa drok saByaaonao AokJ plaoTfaoma- par Aoki~ata krI, AapasamaaM Aoktaa saMpa, sahkar Anao
samaaJ ]nnataInaI Baavanaa taomaJ Baa[caarao vaQao tao maaTo Sakya Aovaa drok pa`yatnaao krvaa.
³ba´  AapaNaI JmaaAtanaa saByaaonaI saamaaPk AaqaI-k ]nnaita Anao pa`gaita qaaya taovaa tamaama pa`yatnaao
krvaa.
³k´  AapaNaa samaaJnaa haJtamaMd saBya Baa[–bahonaaomaaM svaavalaMbananaI Baavanaa paoda krvaa gaRh
]VaoganaI pa`vaRitaAao haqa QarvaI.
³D´  AapaNaI JmaaAtanaa saBya Baa[–bahonaao ko JoAao rhovaanaa makananaI AgavaDtaa ko taklaIf Baaogavataa
haoya taoAaonao maaTo ibalDIMga FMD ]Bau krI ‘kaolaaonaI’ banaavaI rhoZaNaaonaI sauivaQaa ]BaI krvaI.
³ [´  AapaNaI JmaaAtamaaMqaI kuirvaaJao, gaorrsmaI irvaaJao Anao #i@causta pa`qaaAaonaao tyaaga krvaa kravavaa
Sakya pa`yaasaao krvaa.

klama ³6´ kayaxao~a :
AapaNaI JmaaAtanauM kaya-xao~a Amadavaad myauinaisapala kaopaao-roSananaI hd sauQaInauM J rhoSao.
³1´  saByapad :
AapaNaI JmaaAtanauM saByapad 21 vaYa-naI ]parnaa halaa[ maomaNa haoya tao Anao Collaa bao vaYa-qaI
Amadavaad SahormaaM vasavaaT krtaa hSao taomaJ roSanakaD- Qaravanaar vyaikta J saByapad QaravaI SakSao.
³2´  daKala fI :
AapaNaI JmaaAtamaaM navaa saBya tarIko JaoDanaar saByao #.500.00 daKala fI saaqao inayata faoma- saByapad
maaTo BarvaanauM rhoSao. Jo faoma-maa paaotaanaa vaaoD-naa karaobaarI saByanaI AaoLaKaaNa AMgaonaI sahI J#rI
gaNaaSao karaobaarInaI maMJurI paCI taonao JmaaAtanaa saBya tarIko daKala krI SakaSao.
³3´  vaaiYa-k fI :
AapaNaI JmaaAtanaI vaaiYa-k saBya fI halamaaM dukanadar taomaJ vyavasaayaIAao maaTo vaaiYa-k #. 300.00 Co.
Anao tao isavaayanaaAao maaTo vaaiYa-k #. 100.00 fI Co.
³4´  saBya kaoNa gaNaaSao :
AapaNaI JmaaAtanaa dftar ]par Jo saBya naaoMQaayaola hSao tao JmaaAtanaa saBya gaNaaSao. tao isavaayanaa JmaaAtanaa saBya gaNaaSao naih Anao taomanao tyaaM JmaaAtanaa [Jna maaoklavaanaao savaala rhoSao naih.

klama ³7´ Askyaamata :
halaa[ maomaNa JmaaAtanaa BautakaLanaa ko halanaa pa`mauKa saok`oTrI ko haododanaa naama ]par Jo kM[
imalkta ko imalktaao, baoMk baolaonsa ko Anya raokD Askyaamata hSao taonaI saMpauNa- maailakI AapaNaI sadrhu
JmaaAtanaI J rhoSao. taonaa ]par vyaiktanaao vyaiktagata hkk AiQakar gaNaaSao naih.

klama ³8´ JmaaAtanaao hkk :
inakah hkknaa dulha paxa tarfqaI 200.00 Anao dulhna paxa tarfqaI 100.00 Aapavaanaa rhoSao.

klama ³9´ rJa caI=I :
SaadI  pa`saMgao bannao paxaaoAo paaotaanaI JmaaAta paasaoqaI rJacaI=I maoLavavaanaI rhoSao.
AapaNaI JmaaAtamaaM bahargaamaqaI SaadI maaTo AavanaaraAao paaotaanaa gaamanaI JmaaAtanaI rJacaI=I saaqao la[nao J AavavauM.
rJacaI=I ivanaa SaadI qaSao taao tao AMgao halaa[ maomaNa JmaaAtanaI vaaMQaa ivavaad maaTo kao[ JvaabadarI gaNaaSao naih.

klama ³10´ foMsalaa kmaITI :
AapaNaI JmaaAtanaa saByaaonaa saamaaPk vaaMQaa–ivavaadnaa sauKad Anao samaaQaana–kark foMsalaa maaTo
paaotaanaao ivavaadaspad pa`ena foMsalaa kimaiTnao saaoMpavaanaao rhoSao. foMsalaa kimaiTnao saaoMpyaa vagarnaa pa`ena maaTo ko ivavaad maaTo, JmaaAtanaI kao[ JvaabadarI gaNaaSao naih.

klama ³11´

kaya- paQQaita :
JmaaAtanaI kaya- paQQaita naIcao mauJba rhoSao.
³1´ vaaiYa-k saamaanya saBaa AoTlao ko Jnarla saBaa.
³2´ hao_o_arao.
³3´ karaobaarI kimaiT.
³4´ foMsalaa kimaiT.
³5´ Anya paoTa kimaiT.

³1´ vaaiYa-k saBaa:
AoTlao ko Aa saBaamaaM AapaNaI JmaaAtanaa drok saByaao haJrI AapaI SakSao. Taonao vaaiYa-k saBaa khovaaSao.

³2´ hao_o_arao :
³1´ pa`mauKa ³2´ ]papa`mauKa ³3´ Aaona.J. saok`oTrI ³4´ Jao[nT saok`oTrI ³5´ KaJanacaI ³6´ AaoDITr.

³3´ karaobaarI kimaTI :
AapaNaI JmaaAtanaI karaobaarI kimaiT hao_o_arao saihta vaQaumaaM vaQau kula ³caalaIsa´ 40 saByaaonaI rhoSao.

³4´ foMsalaa kimaTI :
Aa kimaTImaaM JmaaAtanaa pa`mauKa ]papa`mauKa Aaona.J.saok`oTrI taomaJ Anya C ko saata saByaao maLaI kula 9 Aqavaa 10 saByaaonaI foMsalaa kimaTI banaavavaanaI rhoSao. JonaI varNaI dr vaYao- Jnarla saBaamaaM krvaamaaM AavaSao.

pa`mauKa :
AapaNaI JmaaAtanaa pa`mauKanaI varNaI cauMTNaI dr ~aNa vaYa- paCI vaaiYa-k Jnarla saBaamaaM krvaanaI rhoSao.

pa`mauKapadnaI ]maodvaarI naaoMQaavanaar Collaa paaMca vaYa-qaI….
³1´ JmaaAtanaao saBya haovaao Jao[Ao.
³2´ JmaaAtanaa baMQaarNa taomaJ inayamaaonaao BaMga krola na haovaao Jao[Ao.
³3´ ]maodvaarnaao kao[ vaaMQaao ivavaad JmaaAtanaI foMsalaa kimaTImaaM na haovaao Jao[Ao.
³4´ JmaaAtanauM lavaaJma inayaimata Aapaola haovauM Jao[Ao.
³5´ ]maodvaarnauM faoma- maMJur raKavauM ko naih tao cauMTNaI AQyaxanao sa<aa rhoSao.

matadar :
AapaNaI JmaaAtanaao saBya taomaJ kuTuMbanaa paxaAo AiQakRta krola vyaikta JmaaAtanaI vaaiYa-k Jnarla
saBaamaaM haJr rhI matadana samayao paaotaanaao mata AapaI SakSao Anao cacaa-maaM Baaga la[ SakSao. Aa
isavaaya Anya kao[ matadana krI SakSao naih, taomaJ JmaaAtanaI kaya-vaahImaaM dKala ko cacaa- krI SakSao naih.

karaobaarI saBya :
vaaiYa-k Jnarla saBaamaaM Jahor qaaya tao mauJba paaotaanaa vaaoD-naa saByaaonaI varNaI krvaamaaM AavaSao. inayata saMKyaa krtaa vaQau saByaaonaa naama AavaSao, taao Jo tao vaaoD-naa saByaaoAo paaotaanaa vaaoD-maaM cauMTNaI inairxak taarIKa Aapao tao taarIKao cauMTNaI krvaanaI rhoSao. Anao Aa rItao varaAolaa ko cauMTayaolaa saByaao karaobaarInaa saByaao gaNaaSao.

kao AaopT :
karaobaarI saBya tarIko JmaaAtanaa Anya kao[ kaya-krnao kao.AaopT krvaanaI pa`mauKa saahobanao sa<aa rhoSao.
varaAola ko cauMTayaola karaobaarInaa saByaao paaotaanaa hao_o_araonaI varNaI tao paCInaI pa`qama karaobaarInaI maITIgamaaM krSao.

karaobaarI kimaTInaI samaya mayaa-da :
pa`mauKa isavaayanaa Anya hao_o_arao taomaJ karaobaarI kimaTInaa saByaaonaI samaya mayaa-da Jnarla saBaa
sauQaInaI rhoSao, parMtau vaYa- pau# qayaa paCI AoTlaoko taa. 31 maI maaca- paCI kao[ Aaiqa-k baabatanaa taomaJ
naIita ivaYayak inaNa-ya JunaI karaobaarI kimaTI la[ SakSao naih. Jnarla saBaanaI maITIMga maaoDamaaM maaoDI
30maI sapTombar sauQaImaaM baaolaavavaanaI rhoSao.

vaaiYa-k Ahovaala :
vaaiYa-k Jnarla saBaamaaM JmaaAtanaI vaaiYa-k pa`vaRi<aAaonaao Ahovaala, Aavak–Javaknaao ihsaaba taomaJ AMdaJpa~a rJu krvaanauM rhoSao.

Jnarla saBaa :
saamaanya saBaa varsamaaM bao vaKata baaolaavavaanaI rhoSao JomaaM naIcao mauJba kaya-vaahI krvaanaI rhoSao :

paholaI maITIMga ³C maasaIk´ :
³1´ JmaaAtanaa saByaaonaaM maMtavyaao, rIta rIvaaJao AMgao saucanaao Anao Anya kaya-k`maaonau AayaaoJna.
baIP maIiTMga ³vaaiYa-k´:
³2´ vaaiYa-k Jnarla saBaamaaM ]paraokta naaoMQa “ vaaiYa-k Ahovaala” maaM JNaavyaa mauJba Ahovaala taomaJ cauMTNaI Anao AayaaoJna.
rokvaIzISana maITIMga :
³3´ AapaNaI JmaaAtanaa naaoMQaayaola saByaaomaaMqaI AaoCamaaM AaoCa 25 Tka saByaao tarfqaI AgatyanaI baabata AMgaonau Aavaodna
pa~a JmaaAtanao Aapao taonaa paMdr idvasamaaM saok`oTrIAo karaobaarInaI saucanaa Anausaar Jnarla saBaa baaolaavavaanaI rhoSao.
³4´ Jnarla saBaanaao AoJnDa maaoDamaaM maaoDao maITIMganaa caar idvasa paholaa drok saByaaonao maaoklavaanaao rhoSao.
Jnarla saBaanauM kaorma naaoMQaayaola saByaaonaa 1/6 saByaaonauM rhoSao.
kaormanaa ABaavao maultavaI rholaI maITIMga, baIP vaKata maultavaI rhoSao nahIM  parMtau Ao J AoJnDa ]par cacaa- ivacaarNaa krI inaNa-ya qa[ SakSao.

klama ³12´

sa<aa Anao frJao

pa`mauKanaI sa<aa Anao frJao :

frJao :
³1´ saMsqaanaI drok saBaaAaomaaM pa`mauKapad saMBaaLaSao. Anao maITIMga baaolaavavaa saok`oTrInao saucanaa AapaI SakSao. taomaJ
tamaama saba–kimaTIAaomaaM Ex-Officio³Qaaraanaa AiQakarI´ tarIko haJr rhI SakSao.
³2´ caalau maITIMgamaaM saByaaonao baInasaMsadIya baabataao maaTo baaolataa ATkavaI SakSao taomaJ saByaaonao baaolavaa maaTonaao
Ta[ma nakkI krI SakSao, #laIMga AapaI SakSao, maITIMgamaaM ASaaMita folaaya taovauM vaataavarNa saJa-ya taao, maITIMga
barKaasta krI SakSao, saBaanauM gaaOrva Anao iSasta JLavaa[ rho tao maaTo yaaogya daorvaNaI AapaSao.
³3´ kao[paNa Zrava ]par mata laotaaM, bannao baaJu sarKaa mata qataaM haoya taao pa`mauKa ³kasTIMga vaoT´ Kaasa inaNaa-yak
mata AapaI SakSao. baIJa kao[ saMJaogaaomaaM Aa matanaao ]payaaoga qa[ SakSao naih.
³4´ saMsqaanaI drok pa`vaRi<a ]par pa`mauKa saahoba doKaroKa raKaSao.
³5´ baMQaarNaIya Jaogavaa[,saamaaPk pa`NaalaIka taomaJ irtairvaaJaonaa inayamaao saMbaMQaI Jyaaro Jyaaro J#r JNaaya
tyaaro tyaaro pa`mauKa paaotaanaao inaNa-ya AapaSao Anao Aa inaNa-ya CovaTnaao taomaJ savao-nao baMQanaktaa- gaNaaSao.
³6´ Jnarla saBaa taomaJ karaobaarI kimaTIAo pasaar krola ZravaaonauM taomaJ inayamaaonauM paalana qaaya Co ko naih tao
pa`tyao ‘yaaogya takodarI’ raKaSao Anao paalana krvaa, kravavaa yaaogya pagalaa laovaa pa`yatnaao krSao.
³7´ AoJnDa isavaayanaa pa`enaaonao AMgao pa`mauKa saahoba, hkIktanauM mah<va QyaanamaaM la[, cacaa- Aqao- haqa QarI SakSao.
taomaJ taomanaI maMJurIqaI drok saBya paaotaanaa pa`Enaao rJu krI SakSao.
³8´ pa`mauKa saahobao drok maITIMgamaaM Ainavaaya- saMJaogaao isavaaya Acauk haJrI AapavaanaI rhoSao.

sa<aaAao:
³1´ JmaaAtanauM dftar rokD- ihsaaba taomaJ isalak saok`oTrI paasaoqaI taomaJ KaJanacaI paasaoqaI Jaovaa tapaasavaanaao  pa`mauKanao hkk rhoSao.
³2´ saMsqaanaI imalktaaonaI drok laovaD–dovaD, KarId–vaocaaNa BaaDaKata taqaa dstaavaoJ saMsqaa vataI pa`mauKanaa naamao qaSao. samaaJnaa taqaa Anya SaKsa ko SaKsaao saaqao kao[paNa Jatanaao krar ko vyavahar pa`mauKa JmaaAtanaa naamao, JmaaAta vataI krI SakSao. taomaJ JmaaAtanauM pa`itainaQatva Anya samaaJmaaM QaravaI SakSao Anao kaoT-, kcaorI ko AaofIsamaaM JmaaAtanaa naamao ArJ, Ahovaala, Jvaaba, davaa frIyaad taomaJ ApaIla ivagaoro krI SakSao.
³3´ JmaaAtanaa naaokraomaaM forfar krvaao, navaa maaNasaao raKavaa, CuTa krvaa taomaJ rJa maMJur krvaa Jovaa kama maaTo saok`oTrInaI salaah la[ SakSao, parMtau naaokraonao Jao paaotaanao Anyaaya qayaao haoya taoma JNaaya taao, saok`oTrInaa Zrava par pa`mauKa saahoba samaxa tao ApaIla krI SakSao, Anao pa`mauKa saahoba tao ApaIla inaNa-ya maaTo karaobaarI par maaoklaSao Anao karaobaarI Jo inaNa-ya AapaSao tao AaKarI gaNaaSao.
³4´ JmaaAtanaa makanaaonaa dstaavaoJao, BaaDaKata, Anya J#rI dstaavaoJao taomaJ Agatyanaa kagaLaao pa`mauKa saahoba paaotaanaa kbaJamaaM raKaSao, pa`mauKa saahobanao taakIdnaI baabatamaaM #. 10,000.00 JmaaAtanaa kaya-maaM taomaJ saamaaPk kaya-maaM vaaparvaanaI sa<aa rhoSao. Jao ko Aa AMgaonaao ivagatavaar Ahovaala taomaNao paCInaI maITIMgamaaM rJu krvaanaao rhoSao
³5´ pa`mauKa saahoba paaotaanaI sahI krI Kaasa taakIdnaI karaobaarInaI maITIMga 24 klaak Agaa] sarkyaular forvaInao baaolaavaI SakSao. Ao rItao Jnarla saBaa paNa baaolaavaI SakSao.

klama ³13´ ]papa`mauKa :
pa`mauKa saahobanaI gaorhaJrImaaM ]papa`mauKa drok maITIMgamaaM pa`mauKa sqaana laoSao. Anao pa`mauKa tarIkonaI drok frJao baJavaSao Anao frJ Ada krSao. Aa rItao tao pa`mauKa JoTlaI J frJao Ada krSao Anao sa<aa BaaogavaSao.

klama ³14´ kama calaa] pa`mauKa :
Jyaaro pa`mauKa Anao ]papa`mauKa bannao kao[paNa maITIMgamaaM gaorhaJr hSao tyaaro kaya-vaahI kimaTI,
maITIMga paurtaa pa`mauKanaI kamacalaa] varNaI krI SakSao. Anao Aa kamacalaa] pa`mauKa maITIMganaI JvaabadarI saaqao pa`mauKa tarIkonaI drok sa<aa Anao frJao Ada krI SakSao.

klama ³15´ saok`oTrInaI sa<aa Anao frJao :
³1´ saMsqaanaao drok pa~avyavahar,fa[laao,maInaITsa Anao sarkyaularnaI saVLaI JvaabadarI saok`oTrInaa SaIro rhoSao.
³2´ JmaaAtanao lagataI baabata Aqavaa Anya saamaaPk baabata AMgao paaotaanaI sahIqaI sarkyaular maaoklaI maITIMga baaolaavaI SakSao. 48 klaak paholaa sarkyaular maaoklaI Kaasa taakIdnaI karaobaarI maITIMga taomaJ saamaanya maITIMga saok`oTrI baaolaavaI SakSao.
³3´ maITIMga AMgaonaI maInaITsa laKavaanaI kaya-vaahI Ada krSao. Anao drok maITIMgamaaM Agaa]naI maITIMganaI
maInaITsa vaaMcaI saMBaLaavaI maMJurI maoLavaI, caalau maITIMganaI kaya-vaahInaI maInaITsa laKaSao.
³4´ maITIMgamaaM AoJnDa mauJba drok pa`enaaonaI k`mavaar rJuAata krSao.
³5´ JmaaAtanao lagataI kao[paNa ArP ko frIyaad svaIkarI SakSao. Anao saMbaMQaktaa- paoTakimaTInao VTtaI kaya-vaahI maaTo saupa`ta krSao.
³6´ baJoTnaI hdmaaM Kaca- krI SakSao Anao taonaa drok baIla taqaa vaa]carnao JaLavaI raKaSao. Anao karaobaarImaaM krola Kaca-naI maMJurI maoLavaSao.
³7´ saok`oTrInao taakIdnaI baabatamaaM karaobaarInaI maMMJurInaI ApaoxaaAo #. 5,000.00 AMko #paIyaa paaca hJar sauQaInaao Kaca- krvaanaao AQaIkar rhoSao.
³8´ JmaaAtanaI drok baabata taomaJ kimaTIAao ]par JvaabadarI pauva-k doKaBaaLa raKaSao.
³9´ vaYa- pau# qayaa paCI naIyata samayamaaM, AaoDIT qayaolaa ihsaabaao taomaJ rIpaaoT- karaobaarI samaxa rJu krSao Anao vakIM-ga kimaTInaI maMJurI maoLavaI, CpaavaI saamaanya saBaa paholaa drok saByaaonao Aa rIpaaoT- maaoklaI AapaSao.
³10´ saok`oTrI paaotaanaI paasao vaQaumaaM vaQau #. 5,000.00 AMko #paIyaa paaca hJar sauQaInaI isalak raKaI SakSao.
³11´ paura qataa vaYa-naI Jo pa`vaRi<a Anao kaya-vaahI JmaaAtao krola hSao taonaao TuMkao Ahovaala karaobaarI samaxa rJu krSao.
³12´ pa`mauKa saahobanaI saaqao rhI AoTlao ko taomanaI AnaumaitaqaI saMsqaanaa naaokr ko naaokraonao CuTa krI SakSao taomaJ
navaao sTaf raKaI SakSao. Anao tao baabata karaobaarI kimaTInaI maITIMga maLataaM  maMJurI maoLavaSao.
³13´ JmaaAtanaa baMQaarNa, inaita inayamaaonaa  Aqa- VTnanaI paurI samaJ QaravaSao Anao taonaa Amala maaTo
AMta:krNapauva-k pa`yaasaao krSao Anao kravaSao.
³14´ samaaJmaaMqaI KaaoTa rIvaaJao dur krvaa Anao JaunavaaNaI #@Icausta Kacaa-La pa`qaaAao baMQa kravavaa samaJpauva-k
Anao kunaohpauva-k kaya-vaahI haqa QarI droknao naokAmala maaTo samaJavaSao.
³15´ saok`oTrInaao hao_ao Ao JmaaAta maaTo Agatyanaao hao_ao Co. Joma SarIrmaaM )_yanauM sqaana mahtvanauM gaNaaya Co, taoma saok`oTrIAo JmaaAtanauM )_ya  samaana AMga gaNaaya. tao baabatanaao Kyaala raKaI saok`oTrI paaotaanaI frjao Ada krSao.
³16´ saok`oTrIAo karaobaarI kimaTInaa drok saByaaonao paaotaanaa sahkaya-krao gaNaI, parspar saMpa salaah Anao
samaJautaIqaI kaya- krvaanauM rhoSao.
³17´ saok`oTrInaao hao_ao Anao martabaao AadSa- samaaJnaa pa`itaibaMba samaana gaNaavaao Jao[Ao. taonauM mahtva samaP saok`oTrI paaotaanaI JvaabadarI Ada krSao.

klama ³16´ Jao[nT saok`oTrInaI sa<aa Anao frJao :
³1´ Aaona.Jnarla.saok`oTrInaI saaqao rhI saVLau kamakaJ krvaanauM rhoSao.
³2´ Aaona.J. saok`oTrInaI gaorhaJrImaaM saok`oTrI tarIkonaI drok sa<aa, frJao taomaJ JvaabadarI Ada krvaanaI
rhoSao.
³3´ Aaona.J.saok`oTrI JmaaAtanao lagataa Jo kama saaoMpao tao tamaama kayaao- inaYZapauva-k Ada krSao.

klama ³17´ KaJanacaI :
³1´ karaobaarInaI saucanaa Anausaar fMDnaI vyavasqaa krSao.
³2´ JmaaAtanauM BaMDaoLa Jo Aavao taomaaMqaI vahIvaTI Kaca-nao QyaanamaaM raKaI vaQaumaaM vaQau #. 5000.00 #ipayaa  paaMca hJar sauQaInaI rkma paaotaanaI paasao raKaI SakSao. vaQaaranaI rkma inayata baoMkmaaM Jmaa kravavaanaI rhoSao.
³3´ saMsqaanaa kamaao AMgao pa`mauKa taomaJ saok`oTrInaI caIZI mauJba rkma caukvaSao taomaJ karaobaarI inaNa-ya lao tao mauJba rkma caukvaSao.
³4´ JmaaAtanaa naamanaa baoMk Aoka]nTnaI slaIpa baukao, caokbaukao,paasabaukao taomaJ ihsaaba iktaabanao lagataa Agatyanaa dstaavaoJao, kagaLaao KaJanacaIAo paaotaanaa kbaJamaaM raKavaanaa rhoSao.
³5´ KaJnacaInaI JvaabadarI baIJa KaJanacaI JvaabadarI Anao ihsaaba na saMBaaLao Agar taao JyaaM sauQaI taonao
ihsaaba saaoMpavaamaaM Aavao naihM tyaaM sauQaI Jaunaa KaJnacaInaI JvaabadarI caalau rhoSao.

klama ³18´ baoMk KaataaAao :
AapaNaI JmaaAtanaa naamanauM karaobaarI inaNa-ya lao tao mauJba sqaainak baoMkmaaM Kaatau KaaolavavaanauM rhoSao. Anao Aa Kaatau pa`mauKa,saok`oTrI taomaJ KaJanacaInaI sahIAao paOkI kao[paNa bao naI saMyaukta sahIqaI calaavavaanauM rhoSao.

klama ³19´

karaobaarI kimaTInaI sa<aa Anao frJao :
³1´ karaobaarI kmaITInaa saBya, kimaTI vaInaa saMkaocao, inaDrtaaqaI paaotaanaa maMtavyaao rJu krI SakSao. JmaaAtanaI pa`itaBaa vaQao Anao kaya-kraomaaM Aoktaa AKaMDIta rho tao rItao drok kaya- krSao.

³2´ karaobaarI kimaTImaaM qayaola cacaa--ivacaarNaanaI gaupta baabataao Jahor nahIM kro. kao[paNa saBya ragawoYa Anao woYaBaava AokbaIJa maaTo nahIM raKataa, inaKaalasataa koLavaSao.
³3´ karaobaarI saBya Ao JmaaAtanaI Jvaabadar vyaikta gaNaaya JmaaAtanaa baMQaarNa, rItairvaaJao taomaJ kayadaAaonauM paalana krvauM tao saByanaI naOitak frJ Co. Anao tao mauJba taoNao drok baabatanaao Amala krvXaa kravavaa hMmaoSaa naOitak baLa pada krvauM paDSao.
³4´ karaobaarI saByanao gaorrsmaI irvaaJao,#@Icausta vyavaharaoo Anao Kacaa-La rsmaaonao italaaMJlaI Aapavaa taoNao samaaJnao daKalaa paura paaDvaa paDSao. Anao kTIbaw qavauM paDSao.
³5´ haowodarao taomaJ karaobaarInaa saByaaonauM maana JLavaa[ rho taonaao drok saByao hMmaoSaa Kyaala raKavaanaao rhoSao.
³6´ J#rta maujba DpyauToSanaao,DolaIgaoSanaao ko pa`itainaiQaAao maaoklaI SakSao.
³7´ saMsqaanaa naamao raJkIya taomaJ gaorkayadosar pa`vaRita krnaar, saMsqaanaa Qaara–QaaorNa taomaJ baMQaarNanaao BaMga krnaar saByanaI saamao yaaogya pagalaa laovaamaaM AavaSao. karNadSa-k naaoiTsa AapaI taonaao Kaulaasaao QyaanamaaM la[ taovaa saByanao saBya tarIko caalau raKavaa ko naihM taonaao inaNa-ya karaobaarI kimaTI krSao.
³8´ saMsqaanaa naamao kao[paNa saBya, AMgata svaaqa- Kaatar saMsqaanaa ihtanao naukSaana krI SakSao nahIM Anao taovaa kaya- maaTo saMsqaanaI kao[paNa JatanaI JvaabadarI gaNaaSao naih.
³9´ saMsqaanaa hotauAao Anao AayaaoJnanaa Amala maaTo drok saByaao hLaImaLaInao tana,mana Anao QanaqaI saaqa sahkar AapaI paaotaanaI naok frJ Ada krSao. baMQaarNanaI hdmaaM rhI drok pa`vaRi<a ]par doKaroKa raKaSao. sauQaara vaQaara rJu krI SakSao. saMsqaanaa ]tkYa- maaTo SataI-yaa ko ibanaSataI-yaa fMD faLaa ]QarvaI SakSao.
³10´ saMsqaanaa ihtanao naukSaanaktaa- qaaya Anao paaotaanao sa<aa na haovaa CtaaM saMsqaanaa naamao pa~avyavahar ko inavaodna kro Agar samaaJmaaM ko vyaiktagata kusauMpa qaaya taovauM vata-na daKavao taao taovaa saByanauM saByapad kimaTI rd krI SakSao. Anao Aavaa saBya tarfqaI maLaola lavaaJma Agar DaonaoSana paaCuM AapavaamaaM AavaSao naihM, parMtau saByapad rd krvaa maaTonaao Zrava maITIMganaa AoJnDa ]par haovaao J#rI Co. saBaamaaM haJr rholaa maombaraonaI bahumataIqaI Zrava krola haovaao Jao[Ao.
³11´ maonaoPMga kimaTInaa kao[paNa saBya kimaTInaI maITIMganaa Kabar maLyaa CtaaM yaaogya karNa vagar satata ~aNa vaKata gaorhaJr rhoSao taao karaobaarI kimaTInaa sqaanaoqaI dur krvaa paa~a qaSao. Satata gaorhaJr rhonaar paasaoqaI kimaTI karNadSa-k naaoTIsa AapaI laoiKata Kaulaasaao maaMgaI SakSao Anao hikkta QyaanamaaM la[ yaaogya inaNa-ya la[ pagalaaM laoSao.
³12´ maonaoPMga kimaTInaa kao[paNa Zrava ko kaya- iva#QQa nao ZravanaI taarIKaqaI 30 idvasanaI AMdr saamaanya saBaa bannao paxakaraonao saaMBaLaI yaaogya foMsalaao AapaSao.
³13´ kao[paNa vyaikta ko vyaiktaAaonaao samauh JmaaAtamaaMqaI CuTa qaaya taao tao vyaikta ko samauhnaao JmaaAtanaI maala–imalkta ko Anya AskyaamatamaaM kao[paNa Jatanaao hkk–AiQakar rhoSao naihM. Anao taomanaa CuTa qavaaqaI maJkur AiQakaraomaaMqaI bartarf qayaolaa gaNaaSao. Anao taomanaa hkk–AiQakar naabaud qayaolaa gaNaaSao.
³14´ pa`mauKa,kao[paNa hao_o_arao taomaJ maombarnauM Aavaola raPnaamauM paasa krI SakSao. KaalaI paDola JgyaaAo pa`mauKa isavaayanaa baIJa hao_o_arao taqaa maombarnaI inamaNauMk krI SakSao.
³15´ saMsqaanaao ihsaaba tapaasavaa maombaraomaaMqaI taomaJ J#r JNaataaM baharnaI Jvaabadar vyaiktanao AaoDITr tarIko naImaI SakSao, Anao J#r JNaaya taao taonauM yaaogya mahonataaNauM paNa nakkI krI SakSao.

klama ³20´ JmaaAtanaa drok saByaaonaI sa<aa Anao frJao :
³1´ Aa JmaaAta paaotaanauM tamaama kamakaJ taqaa vahIvaT cauTolaa hao_o_arao taqaa karaobaarI kimaTI maarfta kravaSao.
³2´ JmaaAtanaa saamaanya saByaaonauM Aok baaoD- rhoSao Anao taonao Jnarla maITIga Aqavaa JmaaAta khovaaSao.
³3´ saamaanya saBaa varsamaaM AaoCamaaM AaoCI AokqaI bao vaKata maLaSao.
³4´ saamaanya saBaanauM kaorma JmaaAtanaa tamaama hyaata saByaaonaa C=a Baaganau rhoSao.
³5´ saamaanya saBaa baMQaarNa taomaJ QaaraQaaorNamaaM horfor sauQaarao,vaQaarao,VTaDao ivagaoro JmaaAtanaa haJr rholaa saamaanya saBaanaa saByaaonaI bahumaitaqaI krI SakSao.
³6´ pa`mauKanauM Aavaola raPnaamauM maMJur krI baIJa pa`mauKanaI varNaI krI SakSao.

klama ³21´ saBaaAao taqaa maITIgaao baaolaavavaa AMgao :

³A´ karaobaarI kimaTInaI maITIMga :

³1´ pa`mauKa Anao saok`oTrInao J#r JNaaMtaa, taoAao maITIMga baaolaavaI SakSao, maihnaamaaM AokqaI bao vaKata maITIga baaolaavaSao. Aavaola ArPAao AMgao yaaogya kaya-vaahI krSao.
³2´ karaobaarI kimaTInaa AaoCamaaM AaoCa 7 saByaaonaI maaMgaNaI Anao laoKaIta sahIqaI saok`oTrIAo naaoTIsanaI taarIKaqaI maaoDamaaM maaoDI Aok AZvaaDIyaamaaM karaobaarI kimaTInaI maITIMga baaolaavavaanaI rhoSao.
³3´ inayaimata maITIMganaI JaNa 48 klaak paholaa Anao taakIdnaI maITIMganaI 24 klaak paholaa sarkyualar forvaI
drok saByaaonao JaNa krvaamaaM AavaSao, parMtau saMJaogavaSaata kao[ saByanao JaNa na qa[ Sako taao tao karNasar maITIMganauM kamakaJ gaorkayadosar gaNaaSao naihM.

³ba´ Jnarla saBaa :

³1´ Jnarla saBaanaI maITIMganaI JaNa AaoCamaaM AaoCa ~aNa–caar idvasa paholaa krvaanaI rhoSao. Aa maITIMganaao  AoJnDa TuMkmaaM hSao. kao[ saByanao Jnarla maITIganaI JaNa na qa[ SakI haoya, taao tao karNasar gaorhaJr  rhonaar saByanaI gaorhaJrImaaM qayaola kamakaJ kayadosar gaNaaSao.
³2´ kao[paNa saBya paaotaanaa ivacaarao taomaJ sauQaara vaQaara AMgaonaa saucanaao maITIMga Agaa] laoiKata maaoklaI SakSao, Anao maITIMga samayao saucanaao taomaJ sauQaara vaQaara saucavanaar saByao AvaSya haJrI AapavaanaI rhoSao gaorhaJr saByanaa saucanaao AMgao kao[ inaNa-ya laovaamaaM AavaSao naihM.
³3´ kao[paNa Kaasa kaya- AMgao karaobaarI kimaTInaa ZravaqaI kao[paNa sqaLao Anao vaKatao saok`oTrI samaanya saBaa baaolaavaSao.
³4´ vaaiYa-k ihsaabaI vaYa- pau#M qaaya taonaa bao maasanaI AMdr AaoDIT ihsaaba KaJanacaIAo karaobaarI kimaTI samaxa  rJu krvaanaa rhoSao, Anao karaobaarI ihsaaba tapaasaI Kaulaasaa JaNaI cacaa- ivacaarNaa krI maMJur krI tao
JnarlasaBaa samaxa rJu krSao.
³5´ vaaiYa-k Jnarla saBaa maaoDamaaM maaoDI dr vaYa-o C maasanaI AMdr AoTlao ko 30maI sapTombar sauQaImaaM baaolaavavaanaI rhoSao. sqaLa Anao samaya karaobaarI nakkI krSao.

klama ³22´ saamaanya maombaraonaI frJao Anao JvaabadarIAao :
³1´ JmaaAtanaa halanaaM Anao BaivaYyamaaM AmalamaaM Aavanaar Qaara QaaorNa Anao baMQaarNanao AaQaIna qa[ saMsqaamaaM rhovauM paDSao.
³2´ JmaaAta tarfqaI inayata qayaola lavaaJmanaI fI drok saByaaoAo inayaimata rItao AapavaanaI rhoSao.
³3´ nakkI krola samayao JmaaAtamaaM saara narsaaM AoTlao ko KauSaI gamaInaa pa`saMgao taomaJ samaarMBaaomaaM drok saByaaoAo paaotaanaI naOitak saamaaPk frJ samaP AvaSya haJrI AapavaanaI rhoSao.
³4´ JmaaAtanaI kaya-vaahI Anao pa`vaRi<anaI ivaSaoYa JaNakarI Anao spaYTtaa maaTo saok`oTrInao laoKaIta JaNa krvaanaI rhoSao.
³5´ saBaamaaM baaolataI vaKatao kao[paNa hao_o_arao,karaobaarI saBya Agartaao saamaanya saBya AMgao vyaiktagata Aaxaopaatmak ko vyaMgaatmak BaaYaa vaaparI SakaSao nahIM. Aqaa-ta VYa-Na qaaya taovaI cacaa- kao[ saBya krI SakSao nahIM.
³6´ cauMTNaI samayao paaotaanaao mata haJr rhola saBya AapaI SakSao.
³7´ JmaaAtanaa QaaraQaaorNa baMQaarNanaao BaMga krnaarnao taomaJ vaaiYa-k lavaaJmanaI fI nahIM Aapanaar paaotaanaao mata AapaI SakSao naihM.
³8´ JmaaAtanaa kao[ saByanaI AMgata maalaIkI ko [JaraSaahI rItao na caalataI haoya, drok saBya samaaJnaI ]nnaita
Anao Balaa[naa kayaao- maaTo paaotaanaI paNa frJ samaP, JmaaAtanaI drok pa`vaRi<amaaM paaotaanaao saaqa sahkar Anao maaga-dSa-na tana,mana Anao QanaqaI hMmaoSaa Aapataa rhoSao JmaaAtanaa saByanaI frJ Co ko JmaaAtanaa Aagaovaanaao JmaaAtanaa ihta maaTo jyaaro Jo kM[ kaya- saaoMpao tao inaYZapauva-k paUNa- kro Anao tao maaTo drok saBya baMQaayaola gaNaaSao.
³9´ JmaaAtanaa baMQaarNaIya inayamaao taomaJ saamaaPk rItarIvaaJaonauM drok saByao vafadarI, inaKaalasataa,Anao hmaddI-pauva-k paalana krvaanau rhoSao. Aa Jaogavaa[naao BaMga krnaar saamao karaobaarI yaaogya pagalaa laovaa hkdar gaNaaSao Anao karaobaarI kimaTInaao foMsalaao inayamaaonaao BaMga krnaarnao baMQanaktaa- gaNaaSao.
³10´ raPnaamauM Aapanaar saByanauM raPnaamauM karaobaarI kimaTImaaM maMJur qaaya tao paCI J tao saBya JvaabadarImaaqaI maukta qa[ SakSao.

klama ³23´ baMQaarNamaaM forfar :
³1´ Aa baMQaarNamaaM forfar krvaanaao hkk saamaanya rItao vaaiYa-k saBaanao rhoSao. parMtau kao[ kanauna haovaa ya nahaovaanao karNao saMsqaanaa saMcaalanamaaM kao[ kanaunaI AgavaD }BaI qataI JNaaSao, taao taovaa saMJaogaaomaaM Jnarla saBaa taakIdo baaolaavaI taomaaM haJr rholaa saByaaonaI bahumaitaqaI J#rI forfar krI SakaSao.
³2´ vaaiYa-k Aqavaa Jnarla saBaamaaM baMQaarNamaaM forfar krvaanaao hSao taao taonaI ivagata AoJnDamaaM spaYT rItao dSaa-vavaI paDSao.
³3´ baMQaarNamaaM forfar haJr saByaaonaI 2 3 bao taRtaIyaaMSa bahumaitaqaI J qa[ SakSao. JmaaAtanaa kao[ paNa haododarao iva#w Aqavaa Aqavaa karaobaarI saimataInaI iva#w AivaevaasanaI drKaasta karaobaarI saimataInaa AaoCamaaM AaoCa 12 saByaao Anao saamaanya saBaanaa 2 3 bao taRtaIyaaMSa spaYT karNaao dSaa-vaI saamaanya saBaa samaxa rJu krI SakSao. Aa drKaasta pasaar krvaa maaTo saamaanya saBaanaa haJr rholaa saByaaonaa bahumaita TokanaI J#rIyaata rhoSao. 

sadr baMQaarNa sanao 1964maaM saamaanya saBaaAo pasaar krola tao sauQaara vaQaara saaqao taa.8–7–1977naa raoJ Jnaaba haP Kaana maaohmaMd taalabaBaa[naa makananaa Torosa ]par maLaola saamaanya saBaaAo maMJur krola tyaar baad samayaaMtaro qayaolaa AaJ dIna sauQaInaa forfar saaqao sava- saMmaita qaI saamaanya saBaa maaM maMJur krolaa Aapa sava- saamao rJu krvaamaa Aavao Co.

taa.1–12–1977

rJu krnaar: valaImaaohMmad Ao. [saaNaI
³JsadNavaalaa´


Aaona. J.saok`oTrI