JOIN US ON FACEBOOK | FOLLOW US ON TWITTERહાલાઈ મેમણ મોટી જમાત અમદાવાદ ના
સામાજીક રીત રીવાજો અને આયોજન

sagaa[ :–
³1´ sagaa[naI vaata nakkI krvaa maaTo “Sarbatanaa bhanaa hoZLa” pau#Yaaonao Baogaa krI SakaSao nahI.
³2´ sagaa[naI rsama maaTo bannao paxakaraonaa fkta 20 baOraAaoAo maLaI rsama Ada krvaanaI rhoSao.
³3´ Jo saga[ naaoMQa JmaaAtanaI AaofIsao nahI kravavaamaa Aavao tao sagapaNanaa vaMaQaa–ivavaad AMgao JmaaAtanaI kao[ paNa JvaabadarI gaNaaSao naih.
³4´ sagaa[ pa`saMgao hosaIyata mauJba Aok J AaoZNau naaknaIcaUk ³saaonaanaI kaMTI´, saaonaanaI vaIMTI, maIZa[naa bao baaoksa baOraAaoAo la[ Jvaanaa rhoSao. “naaLaIAor Anao paDa” la[ J[ SakaSao naih.

SaadI :–
³1´ SaadInaI taarIKa nakkI krvaa maaTo Ainavaaya- saMJaogaaomaaM Kaasa naPknaa sagaaAaonao mayaa-dIta saMKyaamaaM AokZa krI, taarIKa nakkI krvaanaI rhoSao.
³2´ SaadInaI taarIKa nakkI kyaa- baad JmaaAta nao JaNa krI rJa caIZI maoLavaI laovaI J#rI Co. rJacaIZI dIkra Anao dIkrI bannao paxaaoAo laovaI J#rI Co. bahar gaamaqaI Aavanaar vaovaa[ nao, knyaa paxavaaLaaAo ‘rJacaIZI’ laavavaa Kaasa taakId krI, Agaa] qaI JNaavavaanau rhoSao. rJacaIZI vagarnaa naIkah maaTo JmaaAta naI kao[ JvaabadarI gaNaaSao naih.
³3´ SaadI pa`saMgao ‘maaMDvaanaao’ gaorrsmaI irvaaJ baMQa krvaao Anao maaMDvaanaa naamao davata na krvaI.
³4´ SaadI naI rsama Sakya haoya taao saamauihk SaadI naI pa`qaa nao safLa banaavavaa masPdmaaM Ada krvaa Aaga`hBarI ApaIla krvaamaaM Aavao Co.
³naaoMQa:– masPdmaaM inakah raKavaaqaI, KaurSaI, baICaonaa, laa[T DokaoroSana, maa[knaa BaaDanaao bacaava, naaJa[z faoTaoga`afI taomaJ Aa[sk`Ima kaolDI/ksanaa Anao KaaoTa Kaca-naao bacaava ]paraMta AllaahtaAalaanaa GarmaaM , SaadIAo saunnatao rsaula ³sa.va.A.´ Ada krvaanaao Afzla savaaba.´
³5´ SaadI pa`saMgao, saunnatao rsaula ³sa.va.A.´naI rsama Ada qataI haoya, Cuvaara ³Kaarok´ taksaIma krvaI ³Aqaa-ta SaadImaaM SarIk qanaarnauM maaoM maIZu kravavauM saunnatao rsaula Co.´ 
³6´ SaadI samayao hosaIyata mauJba paaMca JaoDI kpaDa, taqaa vaQaumaaM vaQau paaMca taaolaanaa dagaInaa knyaanao caZavaI SakaSao taomaJ pa`aqamaIk AavaSyaknaI caIJ vastau ivagaoro maLaI  vaQaumaaM vaQau #. 25000.00 AMko #paIAa paccaIsa hJarqaI vaQau ikMmatanaao dhoJ saamaana knyaanao AapaI sakaSao nahI. Aa Jaogava[ naao BaMga krnaar maaTo BaivaYyao JmaaAtanaI kao[paNa JvaabadarI gaNaaSao. 
³7´ SaadI pa`saMgao ]par mauJba krIyaavar taomaJ dhoJ saamaana Jo AapavaamaaM Aavao taonauM laIsT dulha taomaJ dulhna paxanaaAo JmaaAtanao AapavaanauM rhoSao.
³8´ SaadI pa`saMgao dulhnanao caDavaola dagaInaa JmaaAtanao Aapaola laIsT mauJba ³pau~a vaQau´ knyaanauM ‘s~aIQana’ gaNaaSao.
³9´samaaJnaa garIbavaga- nao QyaanamaaM raKaI, taoAaonaI dIkrIAaonao varavavaa, parNavavaamaaM AvaraoQa#pa banao taovaa KaaoTa Kacaa-samaana samaaJnao Baar#pa dhoJ saamaana hosaIyatamaMd saByaao paaotaanaI dIkrInao SaadI pa`Sagao na Aapao taovaI nama` ApaIla.
³10´JmaaAtanaa saByaao paaotaanaa taomaJ paaotaanaa dIkra–dIkrInaa SaadInaa vaaMQaa ivavaadnaa ANa]kola AoTlao ko paaotaanaa pa`yaasaaoqaI na ]kola Sakya taovaa ivavaa_aspad paEnaaonaa ]kola Anao samaaQaana kark pairNaama maaTo JmaaAtanaI fosalaa kimaTInao maQyasqaI banavaa paaotaanaa ivastaarnaa karaobaarI saByaaonaI BalaamaNa saaqao laoiKata ArP krvaanaI rhoSao.
³11´ JmaaAtanao maQyasqaI banaavyaa vagarnaa ivavaad AMgao AapaKaudIqaI inaNa-ya laonaar taomaJ tallaak Aapanaar maaTo JmaaAtanaI kao[ JvaabadarI gaNaaSao naih. Anao taovaI vyaikta JmaaAta naI pa`aqamaIk $YTIAo baMQaarNaIya rItao daoYaIta gaNaaSao. JmaaAta naI foMsalaa kimaTI Aaola [inDyaa maomana JmaaAta foDroSananaa ‘saamaaPk baQaarNa’nao Sakya rItao AnausarSao.
³12´ JmaaAtanao saamaaPk baabata AMgao krola ArPnaao inakala maaoDamaaM maaoDao ArP maLyaanaI taarIKaqaI AnaIvaaya- saMJaogaao isavaaya ~aNa maasamaaM krvaamaaM AavaSao.
³13´ foMsalaa kimaTI bannao paxaaonao saMaBaLaI laoKaIta byaana la[, paaotaanaao laoKaIta fosalaaoM AapaSao. Fosalaa kimaTInaao AaKarI inaNa-ya karaobaarInaI AnaumataI maaTo karaobaarI maITIga samaxa rJu krI maMJUrI maoLavaI, Zrava JmaaAtanaa pa`mauKanaI sahIqaI paxakaraonao maaoklaI AapaSao.
³14´foMsalaa kimaTInaa Zrava, caukada saamao Jao kao[ paxakarnao vaaMQaao haoya, taao caukada maLyaanaI taarIKaqaI 15 idvasanaI AMdr JmaaAtanaa pa`mauKanao ApaIla krvaa tao saBya hkdar rhoSao.
³15´ pa`mauKa saahoba paaotaanaI paasao Aavaola ApaIlanaI saunaavaNaI bannao paxakaraonao J#r JNaaya taao saaMBaLaI–ApaIlanaI taarIKaqaI 30 idvasamaaM paaotaanaao caukadao Aapavaanaao rhoSao. 
³16´ pa`mauKa saahobanao krola ApaIlanaa caukadaqaI paNa Jao kao[ paxakarnao saMtaaoYa na qaaya taao, Aaola [nDIyaa maomana JmaaAta foDroSananaa pa`mauKanao caukada maLyaanaI taarIKaqaI 30 idvasamaaM ApaIla krvaanaI rhoSao.
³17´ klama, 14, 15 Anao 16 naI Jaogavaa[ Anausaar Jao kao[ paxakar inayata samayamaaM ApaIla naih kro taao foMsalaa kimaiTnaao Zrava, ³caukadao´ ‘taoAaonao ³paxakaraonao´ maanya Co’ Anao taonaI saamao kao[ vaaMQaao ivaraoQa naqaI taoma samaJvaamaaM AavaSao.
³18´ SaadI pa`saMgao inakah hkknaa dIkravaaLaa tarfqaI #. 200 Anao dIkravaaLaa tarfqaI #. 100 JmaaAtanao Aapavaanaa rhoSao. mahor  #. 5100 AMko #ipayaa paaMca hJar Aok saao paura halamaaM Co tao mauJba AapavaanaI rhoSao.
³19´ [dtanaI  rkma saamaanya saMJaogaaomaaM AaoCamaaM AaoCa #. 5100 AMko #ipayaa paaMca hJar Aok saao AapavaanaI rhoSao taoma CtaaM, fosalaa kimaTI Aa rkmamaaM  hkIktanao QyaanamaaM la[, vaQaarao krI SakSao.
³20´inakah maaTo JmaaAtao inayaukta krola ‘kaP’ nao baaolaavavaanaa rhoSao JoqaI SaadInaI naaoMQanaao rokaoD- ³dftar´ JmaaAta maaTo Aok J rhI Sako.

Jkata –fItara :–
³1´ AapaNaI JmaaAtanaa drok Baa[Aaonao ArJ Co ko JoAao hosaIyatamaMd ³saahobaomaala´ Co. taoAao Jo JkatanaI gaNa~aI kro Co taoAao paUropaUrI rItao KarI gaNa~aI krI , gaunhamaaM saarI AovaI rkmanaI sahaya kro taomaJ ‘QaI maomana vaolafor AonD AoJyaukoSanala saaosaayaTI mauMba[ ' naI koLavaNaInaa ivakasa maaTonaI AapaNaa samaaJnaI koLavaNaI maaTonaa maa–baapa samaana saMsqaanao paNa JkatanaI rkmanaI rkmanaI sahaya krI paaotaanaao AmaUlya faLaao Aapao. taovaI nama` ApaIla.
³2´fItaranaa Ga]M  JmaaAtanaI AaofIsao maaoklaI JmaaAtanaa garIbaao maaTo AnaaJ sahayak yaaoJnaanao maJbaUta banaavaao, Aa naok kaya- caalau raKavaa nama` ApaIla.
³3´kurbaanaInaI Kaalaao paNa JmaaAtanaI AaofIsao maaoklaI ‘Aaiqa-k sahaya’naI yaaoJnaanao caalau raKavaa sahkar AapaSaoa.

DaonaoSana :–
SaadI KauSaalaI taomaJ mahu-manaa [saalao savaaba Aqao- ³savaabao zarIyaanaI inayataqa´ garIba maomaNa Baa[ bahonaaonao rhoZaNanaa maUMzvaNataa pa`enanaa ]kola maaTo ‘maomaNa kaolaaonaI’M naI yaaoJnaanao safLa banaavavaa saarI AovaI rkmanauM DaonaoSana AapaInao sahaya krvaa nama` ApaIla Co.

gaRh]Qaaoga :–
JmaaAta Wara safLataapaUva-k SaIvaNa vaga- caalao Anao raoJgaarI maaTo gaRh]Qaaogaao Sa# krI Sakaya tao maaTo drok paaotaanaao saaqa sahkar tana  mana Anao QanaqaI hMmaoSaa Aapataa rho taovaI nama` ApaIla.

dInaI Anao dunyavaItaaAlaIma :–
JmaaAtamaaMqaI dInanaI kmaJaor dUr krvaa Sakya haoya tyaaM maWsaaAao Sa# krvaa, JyaaM MmaWsaanaI sahulaIyata haoya tao rItao, J#rta mauJba Aaiqa-k sahaya krvaamaaM AavaSao. dunyavaI taaAlaIma maaTo hkIkta QyaanamaaM la[, taakIdnaI pairisqaitamaaM, ivaQaaqaI-naao AByaasa fInaa ABaavao ATkI na Jaya tao AaSayaqaI pa`mauKa paaotaanaI sa<aanaI #Ao fInaI yaaogya sahaya krI SakaSao.

maaota maOyata :–
³1´ maOyatanaI KaIcaDI vyaiktagata ko saamauihk rItao kao[ paNa saBya ko saByaaoAo banaavavaI nahI.
³2´ maOyatanao dUrnaa kba`staanao dfnaavavaa la[ JvaanaMu haoya taovaa saMJaogaaomaaM hosaIyatamaMd Baa[AaoAo mayatanao la[ Jvaa maaTo vaahnanaI sagavaDtaa krvaanaI rhoSao tao ]paraMta maOyatanao Jo kba`staanamaaM la[ JvaanauM haoya tao kba`staanamaaM la[ JvaanauM haoya tao kba`staananauM naama, maOyatanauM khovaDavavaamaaM Aavao tyaaro JNaavavaanauM rhoSao.
³3´ maOyata taomaJ zyaarta maaTo JmaaAtanaI tarfqaI f`I maaobaa[la maosaoJ naI sagavaDtaa krvaamaa AavaI Co taao taonaao }payaaoga krvaao. 
³4´ zIyaartanaao samaya dfnaivaQaI naa baIJa idvasao ra~ao [SaanaI namaaz baad madao- maaTo masPd maaM Anao Aaortaao maaTo Garo raKavaanaI rhoSao.
³5´ maOyatanao dfnaavyaa paCI taomaJ zIyaarta paCI Garo vaQaaranaa fataoha maaTo #@I causta pa`qaa baMQa krvaamaaM Aavaola hao[, JmaaAtanaa drok saByaaoAo ‘fataoha’ maaTo Gaor JvaanaI J#rta rhoSao naih.

garIba –yataIma imaskIna Anao baovaaAao maaTo sahayak yaaoJnaa
AapaNaI JmaaAtanaa Aaiqa-k rItao saMpauNa- nabaLaa, yataIma, imaskIna Anao baovaa ³ivaQavaa´ bahonaaonao saamaaPk pa`saMgao Aaiqa-k sahayanaI yaaoJnaa JmaaAta tarfqaI caalao Co taonaa ivaSaoYa saaopaana tarIko ]par JNaavaola kuTuMbamaaM Aakismak PvalaoNa ibamaarI Aavao Agar taao KaudanaoKaasa kuTuMbanaao mauKya maaNasa ko Jonaa ]par kuTuMbanaao AaQaar haoya taovaI vyaiktanaa [ntaokalaqaI, kuTuMba ]par Aafta ]tarI Aavao Anao kuTuMba inaraQaar isqaitamaaM mauka[ Jaya taovaI isqaitavaaLaa JmaaAtanaa saByanaa kuTuMbanao taatkailak Aaiqa-k sahaya krvaanaI Aok yaaoJnaa ivacaarola Co. tao ]paraMta baovaa ³ ivaQavaa´ bahona, [dtamaaM rho tao samaya sauQaI, taonaa kuTuMbana inaBaava maaTo vaQau maaM vaQau #. 500.00 AMko #ipoayaa paaMcasaaonaI taatkailak sahaya ‘Jkata fMD’ maaMqaI AapavaanaI paNa yaaoJnaa Co Jo ko fMDmaaMqaI AnaaJ, kZaoLa Anya KaaV saamaga`I Anao qaaoDIk raokD rkma AapavaI JoqaI Aavaa kuTuMbanao ‘[dta’ naa samaya maaTo kao[naI paasao haqa laMbaavavaao paDo naihM.

naaoT :
Aa yaaoJnaa garIba kuTuMbaaonao Balaa[ maaTonaI haoya, JmaaAtanaa hosaIyatamaMd Baa[Aao ]dar sahkar AapaSao. taovaI ]mmaIka raKavaamaaM Aavao Co.

garIba maomaNa kuTuMbaao maaTo vasaahta yaaoJnaa
AapaNaI JmaaAtanaa lagaBaga 15 Tka laaokao ³saByaao´ VNaI J  dyaaJnak isqaitamaaM, gaMda Anao galaIca ivastaarmaaM vasavaaT krI rhola Co. Aa rhoZNanaao pa`ena VNaaoJ ivakT Co, Amadavaad SahornaI naPknaa ivastaarmaaM KaullaI JmaInaao maoLavavaanauM duYkr BanaI gayaola Co. Baava paNa ]Mcaa Jtaa Jaya Co taoqaI garIba ko maQyama vaga-naa laaokao maaTo vasaahtanaao pa`ena ‘hla’ krvaao VNau J kpa# kaya- Co. CtaaM paNa Aa kaya- haqa laIQaa vagar hvao caalao taoma naqaI. Jo maaTo garIba, AmaIr, maQyamavaga- taqaa kaya-kraonaa sahkarnaI Kaasa AavaSyaktaa Co.
Aa kaya- maaTo ‘maomaNa kaolaaonaI fMD’ naI yaaoJnaa ivacaarola Co. Jo fMDnaao ]payaaoga garIba Baa[–bahonaao ³ko Jo AapaNaI JmaaAtanaa´ saByaao Co taoAaonaa vasavaaT maaTo sastaI ikMmatanaa makanaao banaavaI, bahu J AaoCI rkmanaa hptaa ³BaaDa paQQaita´ qaI haJtamaMd ³J#rIyaatavaalaa´ nao kimaTI nakkI kro tao AolaaoT krvaa. Aa makanamaaM 10*10 fUTnaao Aok AaorDao, 7*10 fuTnaI AaosarI Anao paaCLanaa BaagamaaM ³varMDamaaM´ saMDasa baaqa#ma banaavavauM. makananaao pa`paaozD skoca naIcao mauJba Co.
JonaI AMdaP ikMmata #.6000.00  JoTlaI qaaya. Aa yaaoJnaa mauJba Sa#AatamaaM Aok saaqao 10 makananaa Aovaa 5 qaI 6 ibalDIMga banaavaI D/ao paQQitaqaI AolaaoT krvaa. Aa maaTo droknaI ArPAao laovaamaaM AavaSao. naIyata saMKyaa krtaa, vaQau ArPAao hSao taao ‘D/ao’ paQQaitaqaI ArP maMJur krvaamaaM AavaSao.
AaSaa Co ko Aa yaaoJnaanao safLa banaavavaa drok tana,mana Anao QanaqaI paaotaanaao saaqa sahkar Anao saUcanaao AapaSao.