JOIN US ON FACEBOOK | FOLLOW US ON TWITTER

IMPORTANT

vaYa- 2018–19 vaaiYa-k Ahovaala Jaovaa maaTo AhIMyaa klaIk krao.

IMPORTANT

વિદ્યાર્થીઓ ના સન્માન સભારંભ - 2018 નુ ફોર્મ ડોઉનલોડ કરવા અહીંયા ક્લિક કરોકારોબારી સભ્યો

naMbar   naama haod/ao maao.naMbar
1 maao.SarIf haP naUrmaaohMmad maomaNa pa`maUKa 9825013686
2 maao.hnaIfBaa[ A.kadrBaa[ AlaaNaa ]pa pa`mauKa 9327019778
3 A.sa<aarBaa[ saulaomaanaBaa[ laaohIyaa ]papa`maUKa 9904688786
4 maaohMmadAyaaz maaohMmadha#na KaImaaNaI Aaona.J.sak`oTrI 9374022455
5 maao.[kbaala A.rhImaBaa[ laaoyaa Aaona.Jao.saok`oTrI 9978065656
6 A.kadrBaa[ hbaIbaBaa[ AarbaIyaaNaI Aaona.Jao.saok`oTrI 9824340661
7 AarIfBaa[ ha#naBaa[ paaMcaa Aaona. T/ozrr 9426088786
8 A.rzakBaa[ haPBaa[ parIyaaNaI caormaona foMsalaa kmaITI 9898053417
9 maao.salaIma rzakBaa[ mausaaNaI caormaona AaqaI-k sahaya kmaITI 9824547505
10 SaahIdBaa[ rJJakBaa[ AomadaNaI caormaona lavaaJma kmaITI 9824438786
11 A.maPdBaa[ A.rJJakBaa[ nauranaI caormaona fMMDrozIMga kmaITI 9824019644
12 fIraozBaa[ [smaa[laBaa[ gala@ora caormaona haola kmaITI 9825084386
13 AarIfBaa[ yaunausaBaa[ laaohIyaa caormaona spaao-Tsa kimaTI 9824542374
14 salamaana salaImaBaa[ naaqaaNaI caormaona AojyaukoSana kimaTI 8980347752
15 [rfanaBaa[ r]fBaa[ mausaaNaI caormaona Aa[.TI.saoksana 9898722266
16 saaohIla AlaarKaBaa[ saurtaI caormaona AaofIsa AoDmaIna 9712905696
17 saaobaana ha#naBaa[ hunaaNaI caormaona baa`oD kaisTMga 8401243241
18 ]smaanaganaIBaa[ maaohMmadBaa[ AlaaNaa karaobaarI saByaao 9824121861
19 maaohMmadBaa[ valaImaaohMmadBaa[ KaorDIyaa karaobaarI saByaao 9924166114
20 A.rzak valaImaaohMmadBaa[ maalakaNaI karaobaarI saByaao 9327086590
21 saaPdBaa[ yaunausaBaa[ vaIQaaNaI karaobaarI saByaao 9898026555
22 maao.taaofIk A.kadr AlaaNaa karaobaarI saByaao 9327001506
23 A.hmaId A.rzakBaa[ paaMcaa karaobaarI saByaao 9426171274
24 maao.fa#k [smaa[laBaa[ mallaa karaobaarI saByaao 9374742005
25 AasaIFBaa[ AllaarKaBaa[ laakDIyaa karaobaarI saByaao 9924243322
26 hnaIfBaa[ rJJakBaa[ paaopaTIyaa karaobaarI saByaao 9428603560
27 A.maPd A.kadrBaa[ vaIMQaaNaI karaobaarI saByaao 9727337979
28 AsfakBaa[ rJakBaa{ laaKaaNaI karaobaarI saByaao 9904723141
29 saakIr [kbaalaBaa[ laaohIyaa karaobaarI saByaao 9898057310
30 AnaISaBaa[ AarIfBaa[ naaqaaNaI karaobaarI saByaao 9925200991
31 salaImaBaa[ krImaBaa[ AarbaIyaaNa karaobaarI saByaao 7777945385
32 hnaIfBaa[ AbdullaaBaa[ laaKaaNaI karaobaarI saByaao 9824604489
33 ]smaanaganaI rJakBaa[ ganaIyaaNaI karaobaarI saByaao 9327043172
34 AasaIfBaa[ maPdBaa[ gaolaoiryaa karaobaarI saByaao 9825444423
35 maao.husaona Baa[ kadrBaa[ AomadaNaI karaobaarI saByaao 9825037786
36 [lyaasa gaffarBaa[ maalakaNaI karaobaarI saByaao 9879543221