JOIN US ON FACEBOOK | FOLLOW US ON TWITTER

IMPORTANT

vaYa- 2018–19 vaaiYa-k Ahovaala Jaovaa maaTo AhIMyaa klaIk krao.

IMPORTANT

વિદ્યાર્થીઓ ના સન્માન સભારંભ - 2018 નુ ફોર્મ ડોઉનલોડ કરવા અહીંયા ક્લિક કરોસન ૧૯૫૨ થી આજ સુધી હોદેદર તરીકે
રહેલા પ્રમુખ તથા ઑન. જ​. સેક્રેટરી ની વીગત​

વર્ષપ્રમુખઓન.જ.સચિવ
1952 mahu-ma Jnaaba haP AlaImaaohMmad AmaIBaa[ SaoZ
sqaapak pa`mauKa
 
1953–54 qaI 1959–60 mahu-ma Jnaaba haP AlaImaaohMmad AmaIBaa[ SaoZ  mahu-ma Jnaaba haP maaohMmadBaa[ saulaomaanaBaa[ saabauvaaLaa
1960–61 qaI 1963–64 mahu-ma Jnaaba haP AlaImaaohMmad AmaIBaa[ SaoZ  mahu-ma Jnaaba haSamaBaa[ ]MmarBaa[ QaaNaIvaaLaa
1964–65 qaI 1965–66 mahu-ma Jnaaba haP AadmaBaa[ ]smaanaBaa[ mauKaI Jnaaba Dao.haP JanamaaohMmad AlaImaaohMmad KaImaaNaI
1966–67 mahu-ma Jnaaba haP KaanamaaohMmadBaa[ taalabaBaa[ vaDIyaavaaLaa mahu-ma Jnaaba haP AadmaBaa[ ]smaanaBaa[ mauKaI
1967–68 mahu-ma Jnaaba haP AlaImaaohMmad AmaIBaa[ SaoZ  mahu-ma Jnaaba haP AadmaBaa[ ]smaanaBaa[ mauKaI
1968–69 qaI 1970–71 mahu-ma Jnaaba haP KaanamaaohMmadBaa[ taalabaBaa[ vaDIyaavaaLaa  
1971–72 qaI 1972–73 mahu-ma Jnaaba haP KaanamaaohMmadBaa[ taalabaBaa[ vaDIyaavaaLaa mahu-ma Jnaaba haP maaohMmadBaa[ saulaomaanaBaa[ saabauvaaLaa
1973–74 mahu-ma Jnaaba haP KaanamaaohMmadBaa[ taalabaBaa[ vaDIyaavaaLaa mahu-ma Jnaaba haP [saaBaa[ AbdullaaBaa[ QaaoLaavaaLaa
1974–75 qaI taa.8–1–76 mahu-ma Jnaaba haP saulaomaanaBaa[ ]smaanaBaa[ SaIhaorvaaLaa mahu-ma Jnaaba haP [saaBaa[ AbdullaaBaa[ QaaoLaavaaLaa
taa. 8–10–76 qaI 1980–81 mahu-ma Jnaaba haP [saaBaa[ AbdullaaBaa[ QaaoLaavaaLaa Jnaaba haP valaImaaohMmadBaa[ A.lataIfBaa[ [saaNaI
1981–82 mahu-ma Jnaaba haP [saaBaa[ AbdullaaBaa[ QaaoLaavaaLaa Jnaaba haP A.rzakBaa[ saulaomaanaBaa[ maomaNa
1982–83 qaI 1992–93 mahu-ma Jnaaba haP MmaaohMmadBaa[ PvaaBaa[ gaaoLaIvaaLaa Jnaaba haP A.rzakBaa[ saulaomaanaBaa[ maomaNa
1993–94 qaI 1994–95 Jnaaba haP baIlaalaBaa[ hsanaBaa[ vaDIyaavaaLaa Jnaaba haP A.rzakBaa[ saulaomaanaBaa[ maomaNa
1995–96 Jnaaba haP AllaarKaBaa[ haPA.ganaIBaa[ laakDIyaa Jnaaba haP A.rzakBaa[ saulaomaanaBaa[ maomaNa
1996 taa.29–9–96 sauQaI Jnaaba haP AllaarKaBaa[ haPA.ganaIBaa[ laakDIyaa mahu-ma Jnaaba rhImaBaa[ [saaBaa[ mausaaNaI
1996 taa.19–8–01 saUQaI Jnaaba haP A.sattaarBaa[ kasamaBaa[ paTola Jnaaba haP maaohMmadSarIf haP naurmaaohMmad maomaNa
taa. 19–8–01 qaI 2006 Jnaaba haP maaohMmadSarIf haP naurmaaohMmad maomaNa Jnaaba gaulamaaohMmad haP A. gaffarBaa[ maomaNa
2006–2013 Jnaaba haP A.sattaarBaa[ kasamaBaa[ paTola Jnaaba gaffarBaa[ AbdullaaBaa[ KaImaaNaI
2–6–2013 qaI ... Jnaaba haP maaohMmadSarIf haP naurmaaohMmad maomaNa Jnaaba A.hmaIdBaa[ A.rzakBaa[ paaMcaa