ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અને સેક્રેટરી

સન ૧૯૫૨ થી આજ સુધી હોદેદાર તરીકે 

રહેલા પ્રમુખ તથા ઓન જ સેક્રેટરી ની વિગત 

વર્ષ

પ્રમુખ

ઓન. જ. સચિવ

૧૯૫૨

મર્હુમ જનાબ હાજી અલીમોહંમદ અમીભાઇ શેઠ
સ્થાપક પ્રમુખ

મર્હુમ જનાબ હાજી મોહંમદભાઇ સુલેમાનભાઇ
સાબુવાળા

૧૯૫૩-૫૪ થી ૧૯૫૯-૬૦

મર્હુમ જનાબ હાજી અલીમોહંમદ અમીભાઇ શેઠ

મર્હુમ જનાબ હાજી મોહંમદભાઇ સુલેમાનભાઇ
સાબુવાળા

૧૯૬૦-૬૧ થી ૧૯૬૩-૬૪

મર્હુમ જનાબ હાજી અલીમોહંમદ અમીભાઇ શેઠ

મર્હુમ જનાબ હાશમભાઈ ઉંમરભાઇ ધાણીવાળા

૧૯૬૪-૬૫ થી ૧૯૬૫-૬૬

મર્હુમ જનાબ આદમભાઈ ઉસ્માનભાઈ મુખી

જનાબ ડો હાજી જાનમોહમદ આલિમોહમંદ ખીમાણી

૧૯૬૬-૬૭

મર્હુમ જનાબ હાજી ખાનમોહંમદભાઇ તાલબભાઇ વડીયાવાળા

મર્હુમ જનાબ હાજી આદમભાઇ ઉસ્માનભાઇ મુખી

૧૯૬૭-૬૮

મર્હુમ જનાબ હાજી અલીમોહંમદ અમીભાઇ શેઠ

મર્હુમ જનાબ હાજી આદમભાઇ ઉસ્માનભાઇ મુખી

૧૯૬૮-૬૯ થી ૧૯૭૦-૭૧

મર્હુમ જનાબ હાજી ખાનમોહંમદભાઇ તાલબભાઇ વડીયાવાળા

જનાબ સુલેમાનભાઈ ઉસ્માનભાઈ લોહિયા

૧૯૭૧-૭૨ થી ૧૯૭૨-૭૩

મર્હુમ જનાબ હાજી ખાનમોહંમદભાઇ તાલબભાઇ વડીયાવાળા

મર્હુમ જનાબ હાજી મોહંમદભાઇ સુલેમાનભાઇ
સાબુવાળા

૧૯૭૩-૭૪

મર્હુમ જનાબ હાજી ખાનમોહંમદભાઇ તાલબભાઇ વડીયાવાળા

મર્હુમ જનાબ હાજી ઇસાભાઇ અબ્દુલ્લાભાઇ
ધોળાવાળા

૧૯૭૪-૭૫ થી તા. ૮-૧-૭૬

મર્હુમ જનાબ હાજી સુલેમાનભાઇ ઉસ્માનભાઇ
શીહોરવાળા

મર્હુમ જનાબ હાજી ઇસાભાઇ અબ્દુલ્લાભાઇ
ધોળાવાળા

તા ૮-૧૦-૭૬ થી ૧૯૮૦-૮૧

મર્હુમ જનાબ હાજી ઇસાભાઇ અબ્દુલ્લાભાઇ
ધોળાવાળા

જનાબ હાજી વલીમોહંમદભાઇ અ.લતીફભાઇ
ઇસાણી

૧૯૮૧-૮૨

મર્હુમ જનાબ હાજી ઇસાભાઇ અબ્દુલ્લાભાઇ
ધોળાવાળા

જનાબ હાજી અ. રઝાકભાઈ સુલેમાનભાઈ મેમણ

૧૯૮૨-૮૩ થી ૧૯૯૨-૯૩

મર્હુમ જનાબ હાજી મોહંમદભાઇ જીવાભાઈ ગોળીવાળા

જનાબ હાજી અ. રઝાકભાઈ સુલેમાનભાઈ મેમણ

૧૯૯૩-૯૪ થી ૧૯૯૪-૯૫

જનાબ હાજી બિલાલભાઈ હસનભાઈ
વડીયાવાળા

જનાબ હાજી અ. રઝાકભાઈ સુલેમાનભાઈ મેમણ

૧૯૯૫-૯૬

જનાબ હાજી અલ્લારખભાઇ હાજીઅ.ગનીભાઇ
લાકડીયા

જનાબ હાજી અ. રઝાકભાઈ સુલેમાનભાઈ મેમણ

૧૯૯૬ થી તા ૨૯-૯-૯૬ સુધી

જનાબ હાજી અલ્લારખભાઇ હાજીઅ.ગનીભાઇ
લાકડીયા

મર્હુમ જનાબ રહીમભાઈ ઇસાભાઇ મુસાણી

૧૯૯૬ થી તા ૧૯-૦૮-૦૧ સુધી

મર્હુમ જનાબ હાજી અ. સત્તારભાઈ કાસમભાઈ પટેલ

જનાબ હાજી મોહંમદશરીફ હાજી નુરમોહંમદ મેમણ

તા ૧૯-૦૮-૦૧ થી ૨૦૦૬

જનાબ હાજી મોહંમદશરીફ હાજી નુરમોહંમદ મેમણ

જનાબ ગુલમોહંમદ હાજી અ. ગફફારભાઈ મેમણ

૨૦૦૬-૨૦૧૩

મર્હુમ જનાબ હાજી અ. સત્તારભાઈ કાસમભાઈ પટેલ

જનાબ ગફફારભાઈ અબ્દુલ્લાભાઈ ખીમાણી

૨-૦૬-૨૦૧૩ થી ૧-૦૮-૨૦૧૭

જનાબ હાજી મોહંમદશરીફ હાજી નુરમોહંમદ મેમણ

જનાબ અ. હમીદભાઈ અ. રઝાકભાઈ પાંચા

૧-૦૮-૨૦૧૭ થી…

જનાબ હાજી મોહંમદશરીફ હાજી નુરમોહંમદ મેમણ

જનાબ (સી. એ) મોહંમદઅયાઝ મોહંમદહારુન ખીમાણી